زد ضخامت ۲/۵

    Z 2/5
    1050701
    Z
    موجود
    سایز۱۸