پروفیل
گروه صنعتی یاران

گروه صنعتی یاران

3/7/2021 1:17:39 PM
شرکت کارخانجات نورد لوله یاران در اواخر سال ۱۳۸۲ تاسیس شد این مجموعه تولید کننده لوله ها ساختمانی و صنعتی و پروفیلهای ساختمانی در کلیه مقاطع و ابعاد با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن در سال می باشد.
ابعاد پروفیل طول هرشاخه متر آنالیز محل تحویل

پروفیل ضخامت ۲

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

پرفیل ضخامت ۲/۵

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

پروفیل ضخامت ۳

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

پروفیل ضخامت ۴

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

بهفلز سپاهان

بهفلز سپاهان

5/12/2021 11:39:50 AM
شرکت به فلز سپاهان در سال ۱۳۷۴ در شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان تاسیس شد و محصولاتی نظیر پروفیل در تمامی ابعاد و شکل ها را تولید می نماید و ظرفیت تولید این مجموعه به ۲۰۰ هزار تن در سال میرسد.
ابعاد پروفیل طول هرشاخه متر آنالیز محل تحویل

پروفیل ضخامت 2

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

24550

پرفیل ضخامت 2/5

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

23550

پروفیل ضخامت 3

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

23550

پروفیل ضخامت 4

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

23550
پروفیل آپادانا اصفهان

پروفیل آپادانا اصفهان

7/13/2020 1:51:02 PM
ابعاد پروفیل طول هرشاخه متر آنالیز محل تحویل

پروفیل ضخامت ۲

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

پرفیل ضخامت ۲/۵

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه

پروفیل ضخامت ۳

همه ابعاد
۶
ST37
کارخانه