خدمات فولادی
خمکاری و برشکاری

خمکاری و برشکاری

6/9/2018 12:00:00 PM
برشکاری به وسیله قیچی هیدرولیکی و هوا برش دستی وcncاتوماتیکبرشکاری به وسیله قیچی هی خمکاری توسط دستگاه پرس بریک با بهترین کیفیت

خم و برش ورق گرم