نکات خرید پروفیل

  1401/02/25 
نکاتی در مورد خرید پروفیل که باید به آن توجه کرد.

پروفیل های با کیفیت از لحاظ ظاهری نباید هیچگونه نقصی داشته باشند.هرگونه فرورفتگی یا برآمدگی در طول پروفیل به شدت بر کیفیت و کاربرد آن اثر گذار است و ممکن است خطرات جبران ناپذیری را در ساخت و ساز شما به دنبال داشته باشد. سطوح داخلی و بیرونی پروفیل باید کاملا صاف ، بدون شکاف و ترک باشد. درز مکان های جوشکاری باید کاملا پیوسته و فشرده باشند و هیچ ردی از نقص های مختلف جوش در آنها نباشد. 

ضخامت جوش داد شده باید در حد ضخامت پروفیل باشد، نه بیشتر و نه کمتر. لازم است ضایعات پروفیل با زاویه عمود بر محور آن تراشکاری شده باشد و همچنین در دو انتهای پروفیل هیچگونه تغییر شکلی مجاز نیست.


نظرات کاربران
ارسال نظر